Przejdź do treści

Wizy na Białoruś

  Centrum Turystyki Regionalne “Przy Trakcie” oferuje wszechstronną pomoc przy uzyskaniu wiz osobom udającym się w celach turystycznych, biznesowych, tranzytowych oraz prywatnych na Białoruś. W Konsulacie Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej wszystkim zainteresowanym załatwiamy wizy zarówno w trybie normalnym jak i ekspresowym.

  Wydanie wizy na Białoruś

  Wizy na Białoruś wystawiane są w dwóch procedurach zależnych od życzenia klienta. W przypadku wiz wyrabianych w trybie normalnym cała procedura wizowa trwa do 7 dni a w przypadku wiz ekspresowych do 48 godzin. Czas rozpatrzenia wniosku wizowego może być przedłużony przez konsula.

  Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy niezależnie od celu pobytu:

  – wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić za pomocą programu Adobe Reader i wydrukować (w wyjątkowym wypadku wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem);

  – zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);

  – paszport.

  Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej 2);

  – opłatę konsularną za rozpatrzenie wniosku wizowego dokonuje się na podstawie pokwitowania wystawionego przez urząd konsularny. Płatność dokonuje się w oddziale banku w dniu złożenia wniosku wizowego w wysokości, ustawionej zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych;

  -ubezpieczenie NNW i KL;

  – jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

  Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

  Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

  Konsulat Białorusi w Białej Podlaskiej nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem lub pocztą elektroniczną.

  Przy odbiorze wizy obowiązkowo trzeba okazać potwierdzenie opłaty!


  Niezbędne dokumenty

  Do wyrobienia wizy turystycznej i krótkoterminowej służbowej niezbędne są następujące dokumenty:

  • paszport
  • poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

  Pozostałe niezbędne dokumenty dotyczące zamawianych usług turystycznych na Białorusi oraz specjalne ubezpieczenie NNW i KL na Białoruś organizuje nasze biuro.


  Wszystkim osobom planującym turystyczny i służbowy wyjazd na Białoruś proponujemy:

  • rezerwację noclegów i wyżywienia
  • usługi przewodnickie i transportowe
  • atrakcyjny program turystyczny
  • ubezpieczenie KL i NNW
  • opiekę licencjonowanego pilota z jęz. rosyjskim ( przy grupach zorganizowanych )

  UWAGA: wizy turystyczne mogą być tylko jednokrotne i są wydawane maksymalnie na okres do 30 dni. Wizy krótkoterminowe służbowe mogą być tylko jedno- lub dwukrotne i są wydawane także maksymalnie na okres do 30 dni.


  Dla uzyskania krótkoterminowej lub długoterminowej wizy prywatnej potrzebne są następujące dokumenty:

  • wypełniony komputerowo wniosek wizowy
  • paszport
  • kolorowe zdjęcie
  • kserokopia 3 stron paszportu osoby zapraszającej z Białorusi ( strona ze zdjęciem, strona z danymi osobowymi w jęz. rosyjskim oraz strona z potwierdzonym adresem zamieszkania ) – dotyczy wiz jedno lub dwukrotnych
  • zaproszenie od osoby z Białorusi wypełnione na specjalnym formularzu – dotyczy wiz kwartalnych lub rocznych
  • ubezpieczenie NNW i KL – wystawiamy na miejscu

  Dla uzyskania wizy długoterminowej dla kierowców firm transportowych potrzebne są następujące dokumenty:

  • Paszport z wstawioną już wizą rosyjską (w przypadku wiz tranzytowych)
  • Kserokopia strony paszportu z docelową wizą rosyjską (w przypadku wiz tranzytowych )
  • Kserokopia prawa jazdy potwierdzona przez Pracodawcę
  • poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
  • Ubezpieczenie NNW i KL – wystawiamy na miejscu
  • Kserokopia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób
  • Oryginał zaświadczenia o przynależności do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
  • Kserokopia umowy o pracę
  • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 77, 21-500 Biała Podlaska z prośbą o wydanie białoruskich wiz tranzytowych lub docelowych wraz z wymienieniem nazwisk kierowców dla których mają być wyrobione wizy

  UWAGA: Wizy tranzytowe wydawane są na okres ważności rosyjskiej wizy docelowej, nie dłużej jednak niż na rok.  Wizy długoterminowe są wydawane na okres 3 miesięcy lub jednego roku.


  Dla uzyskania wizy długoterminowej służbowej dla przedstawicieli firm i instytucji potrzebne są następujące dokumenty:

  • wypełniony komputerowo drukowanymi literami wniosek wizowy
  • jedno kolorowe zdjęcie
  • paszport ważny jeszcze minimum 3 miesiące od daty zakończenia terminu ważności wizy
  • Ubezpieczenie NNW i KL – wystawiamy na miejscu
  • Kserokopia Wpisu w CEIDG lub wypis z KRS polskiej firmy/instytucji
  • ORYGINAŁ zaproszenia od białoruskiej instytucji lub kontrahenta wystawione według specjalnego wzoru
  • Kserokopia umowy o pracę osoby ubiegającej się o wizę lub zaświadczenie o zatrudnieniu
  • ORYGINAŁ  wypisu z ewidencji przedsiębiorców lub organizacji kontrahenta z Białorusi lub ksero wypisu poświadczone przez białoruskiego notariusza
  • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 77, 21-500 Biała Podlaska z prośbą o wydanie białoruskich wiz tranzytowych lub docelowych wraz z wymienieniem nazwisk kierowców dla których mają być wyrobione wizy
  • ksero kontraktu o współpracy z określonym terminem ważności

  UWAGA: Zaproszenie na wizę roczną może wystawić tylko białoruska firma działająca w formie spółki prawa handlowego. Takie zaproszenie może także wystawić białoruski organ administracji państwowej, stowarzyszenie czy inna organizacja.  Zaproszenia  długoterminowe wystawione przez białoruskich Indywidualnych Przedsiębiorców tzw. IP nie są honorowane przez placówki dyplomatyczne Republiki Białoruś w Polsce.

  Wniosek wizowy

  Niniejszy wniosek wizowy wypełnia się na komputerze za pomocą programy Adobe Reader. W przypadku, jeżeli na Państwa komputerze nie zainstalowany w/w program lub powstały inne kłopoty przy wypełnieniu, ściągnijcie ostatnią wersje Adobe Reader tu (program rozpowszechnia się bezpłatnie)

  W celu wypełnienia wniosku na komputerze:

  • Odkryj wypełniany wniosek wizowy za pomocą programy Adobe Reader bezpośrednio ze strony internetowej.
  • Ustaw kursor na rubrykę Nazwisko (naciśnij lewy przycisk myszy).
  • Wypełnij rubrykę Nazwisko.
  • Przejdź do następnej rubryki poprzez przyciskanie klawisza TAB.
  • Przemieszczać się po formularzu wniosku wizowego również można przyciskając lewy przycisk myszy w odpowiednich rubrykach.
  • Przy naprowadzeniu kursora (nie przyciskając żadnych klawiszy myszy) na rubrykę, w formie wniosku pojawia się wzór wypełnienia tej rubryki.
  • Po wypełnieniu wszystkich rubryk formularzu wniosku wizowego i sprawdzenia zgodności podanych w nich informacji niezbędne jest wydrukowanie wniosku wizowego oraz podpisanie go osobiście.

  W razie konieczności niniejszą formę wniosku wizowego można wydrukować i wypełnić drukowanymi literami jednolitego koloru.

  Świadczymy usługi komputerowego wypełniania wniosków wizowych dla klientów. W Centrum Turystyki Regionalnej “Przy Trakcie” można także uiścić opłatę wizową na rzecz Konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej.

  Powrót na górę