Przejdź do treści

Warunki przewozu towarów i ludzi

Z regulacji prawa wspólnotowego wynika, że obywatele Unii co do zasady, posiadają prawo pobytu na terytorium innego Państwa Członkowskiego bez wypełniania jakichkolwiek warunków i formalności innych niż wymóg posiadania ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, ale jedynie przez okres nie przekraczający trzech miesięcy, licząc od daty wjazdu. By pozostać na terytorium innego państwa przez dłuższy okres, należy spełnić dodatkowe warunki określone w prawie wewnętrznym tego państwa, może to być związane z koniecznością rejestracji zameldowania się, ubezpieczenia się, posiadania stosownych środków finansowych – konieczne informacje w tym zakresie każdorazowo trzeba uzyskać w urzędach lub placówkach dyplomatycznych państw, w których planują Państwo dłuższy pobyt. Podróżując po krajach Unii Europejskiej w celach turystycznych należy także pamiętać, że mimo zniesienia kontroli na granicach, istnieją jednak ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Dotyczy to zwłaszcza towarów akcyzowych.

Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE Nr L 85 z 2008 r.), informujemy, że wprowadza się nowe limity przywozowe dla podróżnych, zmianie ulegają również zwolnienia celne w obrocie pocztowym i kurierskim.

Limity wartościowe i ilościowe towarów zwolnionych z należności przywozowych w zdecydowanej większości zostają podniesione (upominki, paczki, paliwa, wino), z wyjątkiem przywozu wyrobów tytoniowych przywożonych przez podróżnych (w ruchu pieszym, kolejowym i transporcie kołowym).

1. Zwiększenie limitów przywozowych dla podróżnych:

 • zwiększone zostają limity wartościowe towarów przewożonych w bagażu osobistym, jeżeli ich ilość i rodzaj nie wskazują na przywóz o charakterze handlowym tzn. mają charakter okazjonalny i są przeznaczone na użytek podróżnego, jego rodziny lub prezenty:
  • w transporcie lądowym – do równowartości 300 EUR,
  • w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 EUR.
 • podwyższeniu z 22 EUR do 150 EUR podlega kwota, do równowartości której stosuje się zwolnienie z należności celnych przywozowych przesyłek zawierających towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie;
 • zwiększone zostają limity przywozowe na wino niemusujące – do 4l wina i 16l piwa.

2. Zwolnienie z należności przywozowych paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach drogowych pojazdów silnikowych oraz pojemnikach specjalnego przeznaczenia. 600 litrów – w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojazdu, 200 litrów – w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia.

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych zwolnieniu podlegają następujące ilości ww. towarów!

3. Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • papierosy – 200 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub
 • cygara – 50 sztuk, lub
 • tytoń do palenia – 250 g.

4. Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lądowym przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • papierosy – 40 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) – 20 sztuk, lub
 • cygara – 10 sztuk, lub
 • tytoń do palenia – 50 g,

  Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

5. Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub
 • b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 2 litry, i
 • c) wina niemusujące – 4 litry, i
 • d) piwo – 16 litrów.

  Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu I napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

6. Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

 • a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 0,5 litra lub
 • b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 0,5 litra, i
 • c) wina niemusujące – 0,5 litra, i
 • d) piwo – 2 litry.

  Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu I napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a l b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Źródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/warunki-przewozu-towaro/2491,Warunki-przewozu-towarow-i-ludzi.html

Powrót na górę